วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา จะผลิตนักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา เหมาะสมตามวัย เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น อย่างมีความสุข รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ปรับตน ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความสุข ตามระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น