ภาพรวมของโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 หมู่ 2 ถนนผู้ใหญ่ม้วน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยปรับปรุงอาคารเดิม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2541 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยปีแรกได้รับค่าธรรมเนียนมการเรียนปีละ 7,780 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.

อาคารเรียน

มีจำนวน 1 หลัง เป็นอาคารสองชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ภายในอาคารมีสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กได้เล่นออกกำลังกายในตอนเช้า และ เย็น มีห้องเรียน 3 ห้อง จำนวนนักเรียนห้องละ 20 คน โดยประมาณ

ลักษณะชุมชน

โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจัดสรรให้เช่าที่ปลูกบ้านเองเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนประชานุกูล ห่างกันประมาณ 150 เมตร ปัจจุบันมีสถานีตำรวจ ประชากรในหมู่บ้านมีประมาณ 350 หลังคาเรือน คนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ประชากร 60,000 บาท/ปี ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาเป็นอย่างดี เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งส่งข่าวในชุมชน แต่มีส่วนร่วมในการศึกษา ค่อนข้างน้อย เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน

ด้านวิชาการ

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีการประเมินผล พัฒนาการเรียนการสอนทุกกิจกรรม ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดให้ครูได้แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมระหว่างครูต่างสถาบัน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขี้น

ด้านกิจกรรมของนักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้เด็กรู้จักกิจกรรมประสบการณ์ ต่างๆที่ควรทราบ เช่น ประเพณีสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรมไทย เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ทุกด้านให้แก่เด็กให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พัฒนาด้านบริการอื่นๆ ดังนี้
- จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน
- จัดบริการอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ตามหลัก โภชนาการ ให้นักเรียน รับประทานอาหารให้เพียงพอ
- จัดบริการ รถ รับ – ส่ง นักเรียน เพื่อให้เด็กไดรับความสะดวก และ ปลอดภัย
- ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ ให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปีโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
- จัดบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์มากขึ้น เทอมละ 2 ครั้ง
- นำเด็กศีกษาสภาพชุมชน บริเวณใกล้เคียง เช่น สวนเกษตรของชุมชน ร้านค้าชุมชน
- จัดกีฬาสีแข่งขันระหว่างกลุ่มนักเรียน ทั้ง 3 ชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน รู้จักการกีฬา รู้จักความสามัคคี ทั้งยังให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ดีอีกด้วย

ด้านธุรการ

โรงเรียนจัดทำแผนงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องและสนองตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา ที่ประหยัด ถูกต้อง มั่นคง โดยจัดงบประมาณนำไปใช้อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดส่งอำนวยความสะดวกและการบำรุงรักษาต่างๆ ที่จำเป็น แก่ทุกคนในโรงเรียน

ด้านการบริหารบุคคล

โรงเรียนมีแผนงานและโครงงานการบริหารงานที่จัดให้มีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานอย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำแผนเพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและสามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ด้านการบริการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนมีอาคารที่พอเหมาะกับจำนวนนักเรียน มีห้องกิจกรรมซึ่งเป็นห้องกว้างจัดกิจกรรมนาฎศิลป์ และสวดมนต์ทุกวันศุกร์ บริเวณสถานที่บำรุงรักษาอยู่เสมอ โดยจัดสรรซ่อมแซมเพื่อการบำรุงรักษา ห้องเรียนมีอากาศถ่ายเท มีหน้าต่างรอบห้องเรียน มีแสงสว่าง ห้องน้ำมี 4 ห้อง ชั้นบน 2 ห้อง ชั้นล่าง 2 ห้อง มีของเล่นให้เด็กได้เล่นออกกำลังกายเพื่อเสริมสมรรถภาพทางกาย

ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เช่นการจัดงานวันปีใหม่ งานแห่เทียนพรรษา และการพานักเรียนไปดูงานของกลุ่มอาชีพชุมชน และศูนย์อนามัยชุมชน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น