ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 79 หมู่ 2 ถนนผู้ใหญ่ม้วน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยปรับปรุงอาคารเดิม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2541 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยปีแรกได้รับค่าธรรมเนียนมการเรียนปีละ 7,780 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น.

อาคารเรียน ประกอบไปด้วย
ชั้นบน ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 3 1 ห้อง
ห้องน้ำ 2 ห้อง
ห้องพักครู 1 ห้อง
ชั้นล่าง ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1 1 ห้อง
ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 2 1 ห้อง
ห้องน้ำ 2 ห้อง
ห้องธุรการ 1 ห้อง
ห้องพยาบาล 1 ห้อง

บุคคลาการของโรงเรียน
บุคคลากรของโรงเรียน ได้แก่ ครู 4 คน โดยทั้งหมด เป็นเพศหญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ท่าน อายุเฉลี่ย 40 ปี และมีประสบการณ์ การทำงานโดยเฉลี่ย 10 ปี
นักการภารโรง 1 คน
โภชนาการ 1 คน
ครูผู้ช่วย 2 คน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น