ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2552 ได้จัดให้มีข้อตกลงระหว่าง คณะกรรมการศึกษาเอกชน โรงเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนดังต่อไปนี้

1. การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมของเด็ก โดยเน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเสรี
2. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ
3.กิจกรรมเสริมประสบการณ์
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
6. กิจกรรมเกม การศึกษา

2. เป้าหมายในการดำเนินให้สำเร็จ
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกท่านสอนเด็กตามความสนใจ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2. ให้ครูทุกท่านอบรมจริยธรรมทุกวัน โดยผ่านการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย โดยใช้นิทานประกอบการเรียนการสอน
3. ส่งเสริมให้ครูสอนโดยให้เด็กรู้จักช่วยตัวเอง และเอาใจใส่เด็กเป็นสำคัญ เรื่องการเรียน การเจ็บป่วยของเด็ก
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและความสะอาด การจัดห้องเรียนที่เอื้อ ให้เด็กได้เรียนรู้ ตามคุณสมบัติของเด็ก
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ตรงตามเนื้อหา ทำให้เด็กสนใจ
6. ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแยกกลุ่มตามความสนใจของเด็ก
3. ดำเนินการจัดการโดยเน้นพัฒนการคุณภาพ เกี่ยวกับ
1. ระบบการจัดการ
2. ระบบการบริหารการศึกษา
3. การบริหาร บุคคลากร
4. การบริหาร การเงิน และวัสดุอุปกรณ์
5. ความสัมพันธ์กับชุมชน

4. โรงเรียนได้จัดอันดับความสำคัญ ในการพัฒนาในปี 2550-2552
1.จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กรวมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา
2.จัดทำโครงการ, โครงงาน ต่างๆ ตามเนื้อหาวิชาการ และ ประสบการณ์ ที่ขะให้กับเด็ก
3. มีผลงานส่งให้ผู้ปกครองรับทราบ และแสดงความคิดเห็น
4. ให้ความรู้แก่บุคคลากรในโรงเรียน เรื่องพัฒนาการของเด็ก การเรียน การสอน การดูแลเด็ก
5. เข้าร่วมกับบริษัทวิจัยการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และครูมีความรู้ที่ทันสมัย อันส่งผลไปที่ตัวเด็ก

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น