ภารกิจ

1. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมตามวัย
2. จัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และ ความเป็นไทย ได้เหมาะสมตามวัย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า และชื่นชมในศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดกิจกรรม ส่งเสริม สุขลักษณะ นิสัยที่ดี
6. จัดกิจกรรม ส่งเสริมรักการอ่าน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมอนามัย
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
9. จัดกิจกรรม เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน กับผู้ปกครองและ ชุมชน
10. จัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน ห้องประกอบสื่อการเรียนการสอน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
11. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ วิธีและเทคนิค การสอนที่หลากหลาย

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น