นโยบายของโรงเรียนปีการศึกษา 2550-2552

ด้านคุณภาพการศึกษา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาทุกด้าน
2. เน้นการนิเทศภายใน และ ติดตาม ผลอย่างสม่ำเสมอ
3. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ การสอน ทุกระดับชั้น
4. จัดให้ความรู้แก่ครู โดยประชุมวิชาการทุกเรื่อง มีการพบปะแลกเปลี่ยน วิธีการสอนระหว่างครูด้วยกัน และแสวงหาความรู้มาแลกเปลี่ยนดูงานต่างสถาบัน เพื่อให้มีความรู้มากขึ้น
5. มุ่งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมรับรู้การจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมรับคำติชมพื่อพัฒนาในโอกาสต่อไป
6. ให้ร่วมกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นด้านคณธรรมที่พีงประสงค์ โดยผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ด้านพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดี รู้จักพื้นฐานของการเป็นคนดีของครอบครัว และประเทศชาติ ต่อไป เด็กได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันพระ ทุกวันศุกร์ ไหว้พระสวดมนต์ หลังจากนั้นจะอบรมให้ความรู้ เน้นความซื่อสัตย์ ความขยันหมั่นเพียร รู้จักช่วยตัวเอง มีความรับผิดชอบ

ด้านสุขภาพ
1. ดูแลด้าน โภชนาการให้ถูกหลักอนามัย
2. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
3. ตรวจสุขภาพ โดยแพทย์เป็นประจำ
4. จัดโครงการ โครงงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก
5. ประกวดเด็กที่มีอนามัยดี เช่น หนูน้อยฟันสวย

ด้านศิลปะวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้เด็กรักความเป็นไทย และทนุบำรุงศาสนา รู้จักการรำไทย การเล่นของไทย ประเพณี ต่างๆ ของไทยที่ดีงาม เช่น ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ

ด้านบริหารโรงเรียน และสนับสนุนบุคลากร
1. ตกแต่งอาคารเรียน และห้องเรียนให้สวยงาม สะอาด เรียบร้อย และเอื้อต่อการเรียนการสอน
2. ดูแล ความสะอาดเรียบร้อย ในห้องเรียน นอกห้องเรียน
3. จัดการดูแลเด็ก หลังเลิกเรียน ให้ปลอดภัย

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น